Arhive kategorije: Novosti

Održana Konferencija „Partnerstvo za otvorenu vlast u BIH – Platforma za usvajanje principa proaktivne transparentnosti“

Sarajevo, 01.12.2015.

Konferencija „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – Platforma za usvajanje principa proaktivne transparentnosti“ održana je 1. decembra 2015. godine u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u organizaciji Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) Centra za društvena istraživanja Analitika i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, uz potporu Ambasade Kraljevine Nizozemske i Europske unije.

Bosna i Hercegovina postala je članica inicijative Partnerstvo za Otvorenu Vlast (Open Government Partnership – OGP) u septembru prošle godine i članstvom se obavezala na usvajanje načela iz Deklaracije Partnerstva za otvorenu vlast. Partnerstvo za otvorenu vlast je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost podataka o radu tijela javne uprave, čije se članice obvezuju na konkretne mjere i djelovanje u područjima transparentnosti, osnaživanja sudjelovanja građana u procesu kreiranja javnih politika, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija. Bosna i Hercegovina se između ostalog obavezala napraviti svoj prvi Akcioni plan u okviru Partnerstva za otvorenu vlast sa rokom izrade do kraja juna 2015. godine. Ovaj rok je produžen za godinu dana, do 30. juna 2016. godine, jer vlasti Bosne i Hercegovine nisu ustanovile koordinaciono tijelo koje će pristupiti izradi Akcionog plana. Pošto bi se izrada Akcionog plana trebala odvijati kroz konsultacije sa organizacijama civilnog društva, ne čekajući na formiranje državnog koordinacionog tijela, koalicija organizacija civilnog društva koju sačinjavaju Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) Centar za društvena istraživanja Analitika, Transparency International Bosne i Hercegovine, UG Zašto ne?, Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), izradila je prijedlog mjera za prvi Akcioni plan Bosne i Hercegovine u Partnerstvu za otvorenu vlast. Prijedlog mjera dostupan je na web stranici www.ogp.ba.

Cilj konferencije je bio postići zajedničko razumjevanje načela i standarda na koje se BiH obavezala pristupivši Partnerstvu, te mnogobrojnih koristi koje primjena standarda otvorene vlasti donosi građanima, vlasti i državi u cjelini.

Planirano je da Konferencija okupi predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, predstavnike organa javne uprave uključenih u realizaciju inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, predstavnike međunarodne zajednice, organizacija civilnog društva te stručnjake u ovoj oblasti. Nažalost, izostao je veći odziv donosilaca odluka, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti.

Na konferenciji su uspješne modele djelovanja otvorene vlasti, u okviru Partnerstva predstavili predstavnici Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije Eleanor Stewart i Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Tomislav Vračić. Za Bosnu i Hercegovinu je posebno zanimljiva činjenica da sa susjedna Republika Hrvatska za četiri godine članstva našla na vrhu liste država članica po kvaliteti ciljeva postavljenih Akcionim planom i njihovoj provedbi. Osim toga, na nedavno održanom Globalnom Samitu Partnerstva za otvorenu vlast, Hrvatska je dobila priznanje Regionalni pobjednik za projekat e-građanin. U drugom dijelu konferencije poseban akcent je stavljen na modernizaciju Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH, te predstavljanje prijedloga amandmana kojima se propisuje obaveza proaktivnog objavljivanja podataka.

IMG_6031

 

IMG_6035

 

IMG_6041

 

IMG_6042

 

IMG_6018

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – Platforma za usvajanje principa proaktivne transparentnosti

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI), Centar za društvena istraživanja Analitika i Ministarstvo pravde BiH organiziraju konferenciju pod nazivom “Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – Platforma za usvajanje principa proaktivne transparentnosti”, koja će se održati 01. decembra 2015. godine u Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH, sa početkom u 10:30 h.

Ova konferencija nastoji ukazati na glavne argumente zašto Bosna i Hercegovina treba da usvoji i implemetira principe otvorene vlasti, kao i prioritetne korake koje je potrebno poduzeti u tom pravcu.

U sklopu konferencije poseban akcenat će biti stavljen na modernizaciju Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH. S tim u vezi, bit će prezentirane preporuke za unaprijeđenje nadzora i provedbe ovog zakona, kao i prijedlozi amandmana kojima se propisuje obaveza proaktivnog objavljivanja informacija. Događaj će okupiti predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, predstavnike javnih institucija uključenih u realizaciju inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, predstavnike međunarodne zajednice, organizacije civilnog društva te stručnjake u ovoj oblasti.

Program rada konferencije

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

U Banja Luci održana konferencija o otvorenoj vlasti, u organizaciji Fondacije CPI i Agencije za informaciono društvo Republike Srpske

Banja Luka, 06.11.2015. – „Proaktivno objavljivanje podataka iz javnog domena u okviru Partnerstva za otvorenu vlast – principi i prakse“, naziv je konferencije održane danas u Banja Luci, u zgradi Narodne skupštine Republike Srpske. Konferenciju su zajednički organizirali Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) i Agencija za informaciono društvo Republike Srpske (AIDRS).
Konferenciju je otvorio Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske, a ostali govornici na konferenciji bili su direktor AIDRS Srđan Rajčević, projekt menadžerica Fondacije CPI Mirjana Sirćo, povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije Rodoljub Šabić i projekt menadžer Fondacije Otvorena država sa sjedištem u Holandiji Tom Kunzler.
U svom obraćanju Srđan Rajčević je učesnike upoznao sa dostignućima Republike Srpske u objavljivanju podataka u okviru programa Otvorena Vlada/Open Government. Mirjana Sirćo govorila je o temeljnim načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast i njihovoj primjeni, kao i o prijedlozima organizacija civilnog društva za izradu prvog Akcionog plana u okviru partnerstva. Rodoljub Šabić i Tom Kunzler podijelili su iskustva Srbije i Holandije sa otvorenim podacima i Partnerstvom za otvorenu vlast.
U radu konferencije učestvovali su predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici različitih ministarstava, skupštinskih odbora i drugih institucija Republike Srpske.

Konferencija je oganizirana u okviru projekta: „Od Partnerstva za otvorenu vlast do odgovorne vlasti“ finansiranog od strane Ambasade Holandije u Bosni i Hercegovini.

IMG_0608

IMG_0612

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Otvorene javne nabavke u BiH – stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda

 

Ovaj dokument sačinjen je u okviru projekta Podrška kreiranju Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast, finansiranog od strane Fonda otvoreno društvo BiH, koji provodi Transparency International BiH. Izradu dokumenta podržalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke preko Transparency International Češke Republike. Mišljenja i stavovi u ovom dokumentu predstavljaju isključivo stavove Transparency International BiH i ni na koji način ne odražavaju stavove donatora.

Aleksandra Martinović

Otvorene javne nabavke u BiH – stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda

Pozadina

Termin javne nabavke odnosi se na proces nabavke roba, usluga i radova od strane javnih tijela koja im omogućavaju nesmetano funkcionisanje i obavljanje poslova, kao i izvođenje brojnih projekata, često krupnih, strateških, velike vrijednosti i (javnog) značaja.
Ugovori o (javnim) nabavkama najbrojniji su među javnim ugovorima koje javna tijela sklapaju sa privatnim, u svim ekonomskim sferama i sektorima (veoma značajni su i ugovori o koncesijama i generalno svi oblici javno-privatnog partnerstva, ugovori o prodaji javne imovine – privatizacija i drugi) i variraju od pojedinačnih ugovora o nabavkama manje vrijednosti do složenih projekata koji podrazumijevaju realizaciju velikog broja ugovora.
Prema procjenama relevantnih međunarodnih tijela, samo na ugovore o javnim nabavkama države u prosjeku godišnje troše između 15% i 25% bruto društvenog proizvoda (BDP), što ih čini jednom od, ako ne i najznačajnijom ekonomskom aktivnošću javnog sektora. Posljedično, velika količina novca u opticaju, i to novca koji prelazi „iz ruke u ruku“, čini nabavke naročito osjetljivim na korupciju, u najširem smislu te riječi…

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu:

OTVORENE JAVNE NABAVKE U BIH – STANJE I PERSPEKTIVE U SVJETLU MEĐUNARODN…

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Budžetom za građane do otvorenije vlasti

Budžetom za građane do otvorenije vlasti

Aleksandar Draganić

Zašto je neophodno donošenje budžeta za građane?
Već godinama traju reforme koje nastoje da unaprijede proces budžetiranja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, i dalje se ocjenjuje da budžetski proces nema demokratski legitimitet jer jako mali broj građana učestvuje u njegovom kreiranju i usvajanju, dok se poseban problem vidi u usvajanju budžeta po hitnom postupku sa malim brojem aktera koji su upoznati sa njegovim sadržajem!

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu:

BUDŽETOM ZA GRAĐANE DO OTVORENIJE VLASTI

 

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Usaglašen treći set prijedloga za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za društvena istraživanja Analitika i koalicija nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP) održali su sastanak na kome je definisan I usaglašen posljednji, treći set prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast (Open Government partnership – OGP). Realizacija sastanka finansijski podržana od strane Fonda otvoreno društvo BiH i Evropske unije.

Na seriji sastanaka koji se održavaju od jula 2015. do sada, ukupno je usaglašeno 13 mjera sa pripadajućim aktivnostima, a svi usaglašeni prijedlozi mjera će do kraja oktobra biti dostupni javnosti i otvoreni za komentare na ovom portalu. Pored predstavnika neformalne koalicije nevladinih organizacija (TI BiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Zašto ne, Centar za istraživačko novinarstvo) sastancima su prisustvovali i predstavnici drugih nevladinih organizacija, kao i mnogobrojni predstavnici izvršne vlasti.

Na ovom završnom, sastanku definisane su mjere iz oblasti fiskalne transparentnosti i jačanja integriteta javnih institucija u BiH. Shodno tome, diskusiju su započeli predstavnici Agencija za prevenciju korupcija i koordinaciju borbe protiv korupcije koji su dali svoj komentar na predložene mjere referirajući se na Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. O transparentnosti i odgovornosti javnih institucija u BiH uz osvrt na aktuelne reformske procese i ključne izazove, govorili su i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave što je značajno pomoglo proces definisanja mjera koje se odnose na fiskalnu transparentnost. Predložene mjere uglavnom predviđaju kreiranje bužeta za građane, te transparentniji i otvoreniji proces planiranja i izvršenja budžeta, uz omogućavanje participativne uloge civilnog društva u kreiranju budžeta.

Apelovano je još jednom na sve institucije i organizacije civilnog društva, medije i akademsku zajednicu da daju svoj doprinos i da se omogući učešće građana tokom cijelog procesa akcionog planiranja, te se ovom prilikom ponovo pozivaju svi zainteresovani da klikom na link pogledaju prijedloge i ostave komentare direktno ispod usaglašenog seta mjera.

 

 

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Obaveze preuzete u četiri tačke od strane vlada Zapadnog Balkana, na skupu Dijalog Zapadnog Balkana o Partnerstvu za otvorenu vlast 2015

REGIONALNE OBAVEZE ZA OTVORENE VLASTI

Obaveze preuzete u četiri tačke od strane vlada Zapadnog Balkana, na skupu Dijalog Zapadnog Balkana o Partnerstvu za otvorenu vlast 2015

Partnerstvo za otvorenu vlast postoji od 2011, godine i potiče otvorenije i odgovornije vlasti, spremnije da odgovaraju građanima, i kao takvo predstavlja značajnu inicijatuvu za zemlje Zapadnog Balkana, podjednakog značaja kao i reforme neophodne za prijem u EU. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine iz Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija i Ministarstva vanjske trgovine kao i predstavnici Parlamenta BiH, Nikola Lovrinović (HDZ BIH), Hazim Rančić (SDA), Đorđo Krčmar (SDS).

Vlade zemalja Zapadnog Balkana okupile su se na skupu Dijalog Zapadnog Balkana o Partnerstvu za otvorenu vlast 2015, u Tirani, 10. i 11. septembra 2015. godine, i preuzele ispunjavanje obaveza u četiri tačke, kako bi osnovale stalni Forum za Dijalog Zapadnog Balkana o Partnerstvu za otvorenu vlast:

1. Vlade će se pridružiti organizacijama civilnog društva u zajedničkoj kampanji podizanja svijesti, koja će građanima pojasniti ciljeve inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, svaka vlada se obavezuje pojedinačno, a neophodno je uključivanje građana kako bi realizirali zacrtane ciljeve odgovorne i otvorene vlasti. Akcioni planovi Partnerstva za otvorenu vlast predstavljaju važan izraz preuzetih obaveza, a vlade će sa civilnim društvom raditi na tome da postave ciljeve za reformu politika koji će moći biti vrijednovani prema jasno određenim pokazateljima uspješnosti.

2. Vlade Zapadnog Balkana se obavezuju na saradnju u ostvarivanju zajedničkih standarda otvorenih podataka (open data) i promoviranju inovativnih praksi u svim državama. Zapadnog Balkana. Vlade će sarađivati da ojačaju najbolje prakse u odgovornosti prema javnosti i postignu veći kvalitet kreiranja politika, kroz dostupnost visokokvalitetnih podataka u svim odjeljenjima, regionima, i sektorima.

3. Kao dokaz ove saradnje, vlade preuzimaju zajedničku regionalnu obavezu, da će ustanoviti stalni Forum za Dijalog Zapadnog Balkana o Partnerstvu za otvorenu vlast, kako bi omogućile regularne konsultacije sa svim zainteresiranim učesnicima na provođenju Akcionog plana Partnerstva za otvorenu vlast. Forum za Dijalog Zapadnog Balkana o Partnerstvu za otvorenu vlast, uključivaće formalnu mrežu kontakata, osoba zaduženih za Partnerstvo za otvorenu vlast u vladama, svih država Zapadnog Balkana koje će blisko sarađivati, uključivati civilno društvo, dijeliti znanje i iskustvo pravljenja i provođenja Akcionih planova, i dijeliti iskustvo aktivnog učešća građana u stvaranju obaveza prema Partnerstvu i nadgledanja i ocjenjivanja njihog provođenja.

4. Ključna inovativna oblast će biti veće učešće građana u uspjehu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast, uključivaće mehanizme za jačanje učešća šire javnosti, ekspertne i laičke, u procesu pravljenja nacrta i revizije politika i zakonodavstva, kao i ptretvaranja državnih budžeta u lako razumljive budžete za građane. Ostale inovacije uključuju standardne žalbene procedure u vezi sa korupcijom i objavljivanje ključnih podataka o radu javnih službi.

U želji da iskažu punu solidarnost sa tekućom izbjegličkom krizom, zajednica država Partnerstva za otvorenu vlast okupljena u Tirani, poziva vlade i organizacija civilnog društva država članica inicijative, u kojima se dešava useljavanje ili prolazak izbjeglica, da djeluju prema ovoj humanitarnoj krizi i krizi ljudskih prava u duhu proaktivne otvorenosti.

Svaka država treba napraviti specijalni informativni website posvećen ovom pitanju na kojem će biti sakupljeni svi podaci koji mogu poslužiti izbjeglicama, aktivistima i državnim službenicima. Da nabrojimo, članovi zakona i propisa koji se bave pravima izbjeglica, pravima imigranata, djece bez pratnje, socijalne i zdravstvene zaštite, spriječavanja trgovine ljudima, zajedno sa iscrpnim listama kontakata u vladinim institucijama i službama civilnog društva koje pružaju pomoć i zaštitu.

Website također treba sadržavati sve relevantne članove međunarodnih deklaracija, konvencija i ugovora, na engleskom jeziku, lokalnom jeziku i na jezicima izbjegličke populacije, i treba biti na odgovarajući način promoviran i oglašen.

Tirana, 11. Septembar 2015.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Usaglašen drugi set prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Transparency International BiH (TI BiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija i uz podršku Fonda otvoreno društvo, održao je sastanak na kome je definisan i usaglašen još jedan set prijedloga mjera o slobodi pristupa informacijama kao nastavak procesa javnih konsultacija za kreiranje Akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast. Svi usaglašeni prijedlozi mjera će sve do kraja oktobra biti dostupan široj javnosti i otvoren za komentarisanje na portalu www.ogp.ba.

IMG_5513

Pomenuti sastanak je drugi u nizu sastanaka čiji je cilj definisanje konkretnih mjera i aktivnosti za prvi Akcioni plan BiH, a predstavlja nastavak aktivnog djelovanja TIBiH i koalicije nevladinih organizacija na kreiranju transparentnije i odgovornije vlasti. Pored predstavnika neformalne koalicije nevladinih organizacija (TI BiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Zašto ne, Centar za istraživačko novinarstvo) sastanku su prisustvovali i predstavnici drugih nevladinih organizacija, kao i predstavnici izvršne vlasti.

IMG_5522

Predstavnici Agencije za informaciono društvo RS su prisutnima prezentovali dosadašnje rezultate kao i planirane aktivnosti u okviru OGP inicijative, te doprinijeli kreiranju drugog seta prijedloga mjera.
Drugi predloženi set mjera definiše aktivnosti vezane za jačanje svijesti o sobodi pristupa informacijama, poboljšanje direktnog kontakta sa civilnim društvom, te uspostavljanje on-line platforme na nivou BiH i entiteta za obavljanje konsultacija u procesu donošenja zakona i drugih propisa, kao i pokretanje centralnih portala za objavu otvorenih podataka. Svi definisani prijedlozi mjera dostupni su javnosti i mogu se preuzeti ovdje, i otvoreni za komentarisanje, a po okončanju procesa mjere će biti predočene i koordinacijskom tijelu zajedno sa komentarima i prijedlozima koji budu evidentrani u procesu javnih konsultacija.
Apelovano je još jednom na sve institucije i organizacije civilnog društva, medije i akademsku zajednicu da daju svoj doprinos i da se omogući građanska participacija tokom cijelog procesa akcionog planiranja, te se ovom prilikom ponovo pozivaju svi zainteresovani da uzmu učešće u definisanju preostalih mjera prema unaprijed definisanom rasporedu održavanja sastanaka.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Usaglašen prvi set prijedloga za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Transparency International BiH (TI BiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija i uz podršku Fonda otvoreno društvo, održao je sastanak na kome je definisan i usaglašen prvi set prijedloga mjera o slobodi pristupa informacijama čime je počeo proces javnih konsultacija za kreiranje Akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast. Prvi set prijedloga mjera će sve do kraja oktobra biti dostupan široj javnosti i otvoren za komentarisanje na linku.
Ovo je prvi u nizu sastanaka kroz koje će se definisati konkretne mjere i aktivnosti za prvi Akcioni plan BiH, a predstavlja nastavak aktivnog djelovanja TIBiH i koalicije nevladinih organizacija na kreiranju transparentnije i odgovornije vlasti. Pored predstavnika neformalne koalicije nevladinih organizacija (TI BiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Zašto ne, Centar za istraživačko novinarstvo) sastanku su prisustvovali i predstavnici drugih nevladinih organizacija, kao i predstavnici izvršne vlasti.
Prvi prijedlog seta mjera definiše aktivnosti vezane za izmjene i dopune, te za unapređenje nadzora nad provedbom zakona o slobodi pristupa informacijama. Legislativa o javnim nabavkama je dijelom razmatrana na prvom sastanaku i predložena je mjera vezana za obavezu objavljivanja detaljnih planova nabavki, sa svim relevantnim kategorijama i za sve vrste postupaka predviđenih Zakonom, izvještaja o izvršenju planova nabavki i izvještaja/obrazaca za praćenje realizacije ugovora svih ugovornih. Svi definisani prijedlozi mjera dostupni su javnosti i otvoreni za komentarisanje, a po okončanju procesa mjere će biti predočene i koordinacijskom tijelu zajedno sa komentarima i prijedlozima koji budu evidentrani u procesu javnih konsultacija.
Apelovano je još jednom na sve institucije i organizacije civilnog društva, medije i akademsku zajednicu da daju svoj doprinos i da se omogući građanska participacija tokom cijelog procesa akcionog planiranja, te se ovom prilikom ponovo pozivaju svi zainteresovani da uzmu učešće u definisanju preostalih mjera prema unaprijed definisanom rasporedu održavanja sastanaka.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Globalni samit Partnerstva za otvorenu vlast Mexico 2015.

GLOBALNI SAMIT PARTNERSTVA ZA OTVORENU VLAST
MEXICO 2015.

Otvorenost za sve !
Omogućavanje održivog razvoja

27.28.29. oktobar 2015. godine
Mexico City

Pomozite u stvaranju agende!
Učinite to prije 14. augusta!

O samitu

Globalni samit Partnerstva za otvorenu vlast predstavlja odličnu priliku za članove pokreta za otvorenu vlast da se konsoliduju i kreiraju podstrek, da provjere šta je uspješno, a šta ne, i naprave okvir za daljnju saradnju, razmjenu iskustava i akciju.

Ove godine očekuje se 1500 učesnika, uključujući i predstavnike organizacija civilnog društva, poslovne zajednice i vlada, koji će učestvovati na Globalnom samitu Partnerstva za otvorenu vlast, koji će biti održan u Mexico Cityju od 27 – 29 oktobra. Kroz seriju radionica, panel diskusija, plenarnih sjednica i druženja, učesnici će razmjenjivati iskustva iz svojih zemalja i pokazati stvarne primjere kako otvorenost poboljšava javne usluge, pomaže ekonomski rast, smanjuje siromaštvo i vlasti čini odgovornijim prema građanima kojima služe. Ove godine će se posebna pažnja posvetiti ulozi koju otvorene vlasti mogu imati u provođenju Ciljeva održivog razvoja u razvojnoj agendi poslije 2015.

Predregistracija

Prijavite se za mjesto na Globalnom samitu Partnerstva za otvorenu vlast, Mexico 2015.

Predregistracija je otvorena do 28. septembra 2015. godine

PREDREGISTRACIJA  

Pitanja

Ukoliko imate nekih pitanja ili komentara kontaktirajte nas na
summit@opengovernmentpartnership.org

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page