Izabrani članovi/ice iz reda organizacija civilnog društva u Savjetodavno vijeće inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“

Na Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje 4 (četiri) kandidata/kinje i njihovih zamjenika/ica za članove/ice i zamjenike članova/ica Savjetodavnog vijeća  inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, a koji je Ministarstvo pravde BiH objavilo na svojoj web stranici (www.mpr.gov.ba) dana  06.01.2017. godine, do roka utvrđenog Javnim pozivom pristiglo je ukupno 8  prijava organizacija civilnog društva.

Komisija za izbor članova/ica iz reda organizacija civilnog društva u Savjetodavno vijeće inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast“, formirana u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji između Ministarstva pravde BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave radi pružanja stručne i administrativne pomoći Savjetodavnom vijeću inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, je razmotrila sve pristigle prijave organizacija civilnog društva i u skladu sa kriterijima iz javnog poziva izvršila izbor članova/ica i njihovih zamjenika/ica u sastav Savjetodavnog vijeća Inicijative „„Partnerstvo za otvorenu vlast“. Sve pristigle prijave su zadovoljile formalno-pravne uslove.

Za članove/ice i zamjenike/ice Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ su izabrani Elvira Mujkić, član i Uglješa Vuković, zamjenik člana   (Transparency international BiH),  Nermina Voloder, član i  Tarik Jusić, zamjenik člana (Udruženje „Analitika“), Darko Brkan, član  i Aida Ajanović, zamjenik člana (Udruženje „Zašto Ne“ ), Lejla Bičakčić, član i Aleksandra Zelić, zamjenik člana (Centar za istraživačko novinarstvo – CIN).

Izvor

Javni poziv organizacijama civilnog društva

Multilateralna inicijativa „Partnerstvo za otvorenu vlast“ predstavlja novi globalni napor više uključenih faktora s ciljem obezbjeđenja konkretnog napretka na području transparentnosti i otvorenosti rada organa javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.

Bosna i Hercegovina je 24. septembra 2014. godine u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku, na konferenciji povodom 3 godine od početka Inicijative, prihvaćena kao 65. članica inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“.

Pristupanjem Inicijativi, Bosna i Hercegovina se obavezala izraditi dvogodišnji Okvirni Akcioni plan u cilju provedbe niza reformi koje su struktuirane oko izazova sa kojima se suočavaju organi javne uprave u svim zemljama.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 77. sjednici, održanoj 13. 10. 2016. godine, donijelo Odluku o osnivanju Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ („Službeni glasnik BiH“, br. 94/16).

Osnovni zadatak Savjetodavnog vijeća inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” je priprema prijedloga Okvirnog Akcionog plana za implementiranje inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast”.

Cilј ovog javnog poziva je da se, iz reda organizacija civilnog društva, izaberu 4 člana/ice i njihovi zamjenici/ce u Savjetodavno vijeće koji će svojim učešćem doprinijeti izradi Okvirnog Akcionog plana i provedbi inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast”.

Prijave kandidata podnose isključivo organizacije civilnog društva putem prijavnog obrasca na način kako je određeno javnim pozivom i iste će biti razmatrane samo ukoliko su dostavljene na propisan način i sadrže potrebnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je do 21. januara 2017. godine.

Informacije o javnom pozivu možete dobiti klikom na ovaj link.

Svi zainteresirani trebaju ispuniti prijavni obrazac klikom na link.

Odluku o osnivanju Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ možete pogledati na ovom linku.

NVO pozivaju vlade da hitno izvrše imenovanja za Savjetodavno vijeće Partnerstva za otvorenu vlast

NVO pozivaju vlade da hitno izvrše imenovanja za Savjetodavno vijeće Partnerstva za otvorenu vlast

Koalicija nevladinih organizacija okupljenih oko inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ pozdravlja Odluku Vijeća ministara o formiranju Savjetodavnog vijeća BiH, te apeluje na entitetske vlade i Vladu Brčko Distrikta da hitno izvrše imenovanja svojih predstavnika u Savjetodavno vijeće

 Sarajevo, 18. oktobar 2016. – Koalicija nevladinih organizacija u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast pozdravlja donošenje Odluke o osnivanju Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, čiji zadatak je da pripremi prijedlog okvirnog akcionog plana za provođenje inicijativom preuzetih obaveza.

BiH je u septembru 2014. godine pristupila inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast u okviru koje treba da pripremi akcijski plan s ciljem osiguranja napretka u oblastima transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije, te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.

Imajući u vidu značajna kašnjenja, koalicija NVO apeluje na Ministarstvo pravde BiH da u što kraćem roku objavi javni poziv za učešće predstavnika nevladinih organizacija u radu Savjetodavnog vijeća BiH, te da zajedno sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave BiH osigura stručnu i administrativnu podršku cijelom procesu. Organizacije pozivaju entitetske vlade i Vladu Brčko distrikta BiH da prioritetno pristupe imenovanju predstavnika u Savjetodavno vijeće BiH kako bi započeo proces pripreme okvirnog akcijskog plana.

Potpisnici saopštenja:

  • Transparency International u BiH
  • Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)
  • Centar za društvena istraživanja – Analitika
  • Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI)
  • UG Zašto ne
  • Omladinski resursni centar Tuzla

 

Open Youth Academy Application

Open Youth Academy Application
28h August to 3d September 2016

Open Youth Academy is a youth summer education program organised by a civil society organisation Code for Croatia and the Information Commissioner, focusing on use and reuse of public sector information. Following a successful summer camp in 2015 http://odbc.codeforcroatia.org this year the focus will be on local government data, sustainable development goals and joint projects in the region.All lodging expenses are covered, meals included. Coverage of travel expenses will be provided if there will be sufficient funds, we will send you notice as soon as possible.

Main criteria for applicants is your interest in above mentioned areas, no previous experience needed. Applicants must be between 15 and 30 years old.

Application deadline: Sunday 10.07.2016.

You can expect feedback information no later than 01.08.2016.

For details and questions visit Facebook event page: https://www.facebook.com/events/302438783423730/?ti=cl

Apply here:
https://docs.google.com/forms/d/1rLu6imo5G5R4DtijtDJZA9ChfjOmTD-n5cPFRJdWOeQ/viewform?c=0&w=1

 

Konferencija „Izazovi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast“

Sarajevo, 26. februar 2016.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TIBiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP), je 25. februara održao konferenciju Izazovi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Na konferenciji se razgovaralo o trenutnoj situaciji, ali i prijedlozima mjera za prvi akcioni plan BiH na kojem su u toku 2015.g. aktivno radile organizacije civilnog društva, u saradnji sa institucijama. Predstavnici Agencije za statistiku BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave su govorili o izazovima sa kojima se institucije suočavaju prilikom objave podataka. Takođe su predstavljena i isksutva nekoliko institucija koje su uprkos brojnim izazovima ostvarile napedak u oblasti proaktivne transparentnosti kroz izradu politika i standarda proaktivne transparentnosti u javnoj upravi. Posebno interesovanje učesnika konferencije je izazvalo i predavanje gostujućeg stručnjaka za online komunikaciju s javnošću,Tomislava Kormana, koji je govorio o mehanizmima za unapređenje komunikacije s interesnim skupinama i građanima s ciljem otvaranja vlasti, s posebnim fokusom na društvene mreže.

Učesnici konferencije zaključili su da je u potpunosti izostala podrška najviših struktura vlasti, te da na tom nivou vlasti ne postoji dovoljno interesa i volje da se nastavi sa ispunjenjem obaveza preuzetih pristupanjem Partnerstvu za otvorenu vlast. Apelovano je na sve institucije i organizacije civilnog društva, medije i akademsku zajednicu da daju svoj doprinos i da se ubrza proces formiranja Savjetodavnog tijela i osigura veće učešće građana u procesu planiranja.

TI BiH i druge organizacije će nastaviti pružati podršku OGP inicijativi i vršiti pritisak na donosioce odluka da se ispunjenje obaveza ubrza.

Fondacija CPI organizuje konferenciju „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH –principi i prakse“ u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 28. Januar 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) organizuje  konferenciju pod nazivom „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – principi i prakse“, koja će se održati u Sarajevu, 29. januara  2016. godine u sali Parlamenta FBiH, sa početkom u 10:30 sati.

Cilj ove konferencije jeste promocija obaveza koje proističu iz članstva Bosne i Hercegovine u multilateralnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast – Open Government Partnership (OGP), te iniciranje reformi u oblasti transparentnosti vlasti. Partnerstvo za otvorenu vlast je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti, čije članice se obavezuju na konkretne mjere i djelovanje u oblastima transparentnosti, osnaživanja učešća građana u procesima donošenja odluka, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija.

Događaj će okupiti predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH, državne službenike, predstavnike javnih institucija uključenih u realizaciju inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, predstavnike međunarodne zajednice, organizacija civilnog društva, te stručnjake u ovoj oblasti.

Konferenciju organizuje Parlament FBiH i Centar za zastupanje građanskih interesa, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske.

Priručnik za upravljanje javnim podacima

Znate li koliko se tačno poreznog novca troši na uličnu rasvjetu ili medicinska istraživanja? Koje su najkraće i najsigurnije biciklističke rute od vaše kuće do posla? I šta je u zraku kojeg udišete na tome putu? Gdje su u vašoj okolini najbolje mogućnosti da nađete posao i u kojoj zdravstvenoj ustanovi da otvorite karton? Kada možete uticati na odluke o temama do kojih vam je stalo, i sa kim o tome možete razgovarati?
Nove tehnologije su omogućile izradu servisa koji omogućuju automatske odgovore na ta pitanja. Veliki broj podataka koji vam trebaju da odgovorite na navedna pitanja stvoreni su od strane javnih tijela. Međutim, često ti podaci nisu dostupni u jednostavnom obliku za korištenje. Pojam ”otvoreni podaci” i konkretno pojam “otvoreni vladini podaci” odnosi se na informacije, javne ili ostale, kojima su pristup i upotreba dostupni svima za bilo kakvu namjenu. Od 2009. godine, otvoreni podaci su se počeli pojavljivati u javnosti kako su razne vlade (kao što su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Novi Zeland) najavljivale nove inicijative za “otvaranje” svojih javnih informacija.
Priručnik govori o tome kako osloboditi potencijal službenih i ostalih podataka, kako bi omogućili nove servise u svrhu poboljšanja života građana i poboljšanja rada vlade i društva. Priručnik objašnjava osnovni koncept “otvorenih podataka”, naročito u javnom sektoru. Objašnjava kako otvoreni podaci stvaraju vrijednost i kako mogu imati pozitivan uticaj na mnoštvo različitih oblasti. Uz istraživanje pozadine otvorenih podataka, Priručnik će vam objasniti, na koji tačno način proizvesti otvorene podatke.
Priručnik ima široku publiku:
namijenjen je onima koji nikada nisu čuli za otvorene podatke i onima koji se smatraju ekspertima za podatke
za državne službenike i aktiviste
za novinare i istraživače
za političare i programere
Priručnik je namijenjen i onima koji su tek upoznati ili nikad nisu čuli za ovu temu. Ako se susretnete sa izrazom ili terminologijom koja vam je nepoznata, pogledajte pojmovnik koji se nalazi na kraju Priručnika.

 

Priručnik možete preuzeti na slijedećem linku.

Vodič za otvorenu vlast

“Vodič za otvorenu vlast” je nastao kao rezultat rada organizacija civilnog društva okupljenih oko
Inicijative za transparentnost i odgovornost (Transparency and Accountability Initiative), a služi kao
vodič za kreiranje akcionih planova u okviru Partnerstva za otvorenu vlast.
Poglavlja iz “Vodiča za otvorenu vlast” sa engleskog je preveo Centar za društvena istraživanja
Analitika, u okviru projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi”,
koji se provodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu.
Stavovi izneseni u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost autora publikacije i ni u kom slučaju ne
predstavljaju stavove Evropske unije.

Publikaciju možete preuzeti na linku; Vodič za otvorenu vlast