Arhive kategorije: Akcioni Plan

Plan rada na izradi prijedloga mjera za prvi Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Otvorene javne nabavke u BiH – stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda

 

Ovaj dokument sačinjen je u okviru projekta Podrška kreiranju Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast, finansiranog od strane Fonda otvoreno društvo BiH, koji provodi Transparency International BiH. Izradu dokumenta podržalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke preko Transparency International Češke Republike. Mišljenja i stavovi u ovom dokumentu predstavljaju isključivo stavove Transparency International BiH i ni na koji način ne odražavaju stavove donatora.

Aleksandra Martinović

Otvorene javne nabavke u BiH – stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda

Pozadina

Termin javne nabavke odnosi se na proces nabavke roba, usluga i radova od strane javnih tijela koja im omogućavaju nesmetano funkcionisanje i obavljanje poslova, kao i izvođenje brojnih projekata, često krupnih, strateških, velike vrijednosti i (javnog) značaja.
Ugovori o (javnim) nabavkama najbrojniji su među javnim ugovorima koje javna tijela sklapaju sa privatnim, u svim ekonomskim sferama i sektorima (veoma značajni su i ugovori o koncesijama i generalno svi oblici javno-privatnog partnerstva, ugovori o prodaji javne imovine – privatizacija i drugi) i variraju od pojedinačnih ugovora o nabavkama manje vrijednosti do složenih projekata koji podrazumijevaju realizaciju velikog broja ugovora.
Prema procjenama relevantnih međunarodnih tijela, samo na ugovore o javnim nabavkama države u prosjeku godišnje troše između 15% i 25% bruto društvenog proizvoda (BDP), što ih čini jednom od, ako ne i najznačajnijom ekonomskom aktivnošću javnog sektora. Posljedično, velika količina novca u opticaju, i to novca koji prelazi „iz ruke u ruku“, čini nabavke naročito osjetljivim na korupciju, u najširem smislu te riječi…

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu:

OTVORENE JAVNE NABAVKE U BIH – STANJE I PERSPEKTIVE U SVJETLU MEĐUNARODN…

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Budžetom za građane do otvorenije vlasti

Budžetom za građane do otvorenije vlasti

Aleksandar Draganić

Zašto je neophodno donošenje budžeta za građane?
Već godinama traju reforme koje nastoje da unaprijede proces budžetiranja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, i dalje se ocjenjuje da budžetski proces nema demokratski legitimitet jer jako mali broj građana učestvuje u njegovom kreiranju i usvajanju, dok se poseban problem vidi u usvajanju budžeta po hitnom postupku sa malim brojem aktera koji su upoznati sa njegovim sadržajem!

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu:

BUDŽETOM ZA GRAĐANE DO OTVORENIJE VLASTI

 

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Usaglašen treći set prijedloga za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za društvena istraživanja Analitika i koalicija nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP) održali su sastanak na kome je definisan I usaglašen posljednji, treći set prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast (Open Government partnership – OGP). Realizacija sastanka finansijski podržana od strane Fonda otvoreno društvo BiH i Evropske unije.

Na seriji sastanaka koji se održavaju od jula 2015. do sada, ukupno je usaglašeno 13 mjera sa pripadajućim aktivnostima, a svi usaglašeni prijedlozi mjera će do kraja oktobra biti dostupni javnosti i otvoreni za komentare na ovom portalu. Pored predstavnika neformalne koalicije nevladinih organizacija (TI BiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Zašto ne, Centar za istraživačko novinarstvo) sastancima su prisustvovali i predstavnici drugih nevladinih organizacija, kao i mnogobrojni predstavnici izvršne vlasti.

Na ovom završnom, sastanku definisane su mjere iz oblasti fiskalne transparentnosti i jačanja integriteta javnih institucija u BiH. Shodno tome, diskusiju su započeli predstavnici Agencija za prevenciju korupcija i koordinaciju borbe protiv korupcije koji su dali svoj komentar na predložene mjere referirajući se na Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. O transparentnosti i odgovornosti javnih institucija u BiH uz osvrt na aktuelne reformske procese i ključne izazove, govorili su i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave što je značajno pomoglo proces definisanja mjera koje se odnose na fiskalnu transparentnost. Predložene mjere uglavnom predviđaju kreiranje bužeta za građane, te transparentniji i otvoreniji proces planiranja i izvršenja budžeta, uz omogućavanje participativne uloge civilnog društva u kreiranju budžeta.

Apelovano je još jednom na sve institucije i organizacije civilnog društva, medije i akademsku zajednicu da daju svoj doprinos i da se omogući učešće građana tokom cijelog procesa akcionog planiranja, te se ovom prilikom ponovo pozivaju svi zainteresovani da klikom na link pogledaju prijedloge i ostave komentare direktno ispod usaglašenog seta mjera.

 

 

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Poziv na treći radni sastanak za definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Poštovani,

Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za društvena istraživanja Analitika i koalicija nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP), pozivaju Vas na radni sastanak s ciljem definisanja prijedloga mjera i pokretanja javnih konsultacija za pripremu prvog Akcionog plana BiH u okviru OGP inicijative. Sastanak će se održati u ponedjeljak, 21. septembra 2015. godine, u Hotelu Europe u Sarajevu sa početkom u 11:00h.

Ovom prilikom će biti definisani prijedlozi mjera za prvi Akcioni plan BiH iz oblasti fiskalne transparentnosti i jačanja integriteta javnih institucija, kao i novi prijedlozi koji nisu razmatrani na dosadašnjim sastancima. Akcioni plan je dvogodišnji strateški dokument u kojem se države članice OGP inicijative snažno obavezuju na ispunjavanje postavljenih ciljeva. Proces akcionog planiranja promoviše i podstiče saradnju vlasti i civilnog društva, te su na sastanku dobrodošli svi relevantni predstavnici javnih institucija, civilnog društva, akademske zajednice kao i građani.

Ljubazno Vas molimo da svoje učešće na sastanku potvrdite najkasnije do 16. septembra 2015. godine na E-mail: emujkic@ti-bih.org. Organizator snosi putne troškove za učesnike koji dolaze van Sarajeva.

Dnevni red sastanka se nalazi u prilogu.
RADNI SASTANAK
Grupa 3. – Definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast
(Fiskalna transparentnost i jačanje integriteta javnih institucija)

Sarajevo, 21.09.2015. godine
Hotel Europe, Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo, BiH
Preliminarni dnevni red:

11:00 – 11:10 Uvodna riječ organizatora
11:10 – 11:50 Transparentnost i odgovornost javnih institucija u BiH: Aktuelni reformski procesi i ključni izazovi
• Mevludin Džindo, Agencija za prevenciju korupcija i koordinaciju borbe protiv korupcije
• Vedrana Faladžić, Ured koordinatora za reformu javne uprave (TBC)
• Predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH (TBC)
• Aleksandar Draganić, expert Transparency International BiH
11:50 – 12:00 Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH: Osvrt na dosadašnje aktivnosti i rezultate konsultacija
12:00 – 13:00 Izrada prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u oblasti fiskalne transparentnosti i jačanja integriteta
13:00 – 13:15 Kafe pauza
13:15 – 14:50 Diskusija i razrada novih prijedloga mjera za Akcioni plan BiH
14:50 – 15:00 Zaključci
15:00 Ručak

Prijedlog mjera za razradu i diskusiju:
• Izmijeniti Zakon o budžetu i propisati obavezu svake javne institucije da objavljuje detaljan budžet, te unaprijediti sadržaj i transparentnost budžetskih dokumenata; Objavljivanje liste svakodnevnih troškova institucija vlasti
• Izraditi sadržaj svih budžetskih dokumenata razumljivih i dostupnih građanima, povećanje dostupnosti sadržaja lokalnih budžeta građanima i javnosti. Nametnuti obavezu pravovremenog objavljivanja, na svim nivoima, svih dokumenata iz budžetskog ciklusa koji do sada postoje i izrada budžeta za građane u mašinski čitljivim formatima.
• Monitoring usvajanja i implementacije planova integriteta i jačanje kapaciteta vlasti za monitoring implementacije odredbi o planovima integriteta.

Ovaj sastanak je organizovan uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i Evropske unije.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page