Arhive kategorije: Akcioni Plan

Plan rada na izradi prijedloga mjera za prvi Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Otvorene javne nabavke u BiH – stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda

 

Ovaj dokument sačinjen je u okviru projekta Podrška kreiranju Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast, finansiranog od strane Fonda otvoreno društvo BiH, koji provodi Transparency International BiH. Izradu dokumenta podržalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke preko Transparency International Češke Republike. Mišljenja i stavovi u ovom dokumentu predstavljaju isključivo stavove Transparency International BiH i ni na koji način ne odražavaju stavove donatora.

Aleksandra Martinović

Otvorene javne nabavke u BiH – stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda

Pozadina

Termin javne nabavke odnosi se na proces nabavke roba, usluga i radova od strane javnih tijela koja im omogućavaju nesmetano funkcionisanje i obavljanje poslova, kao i izvođenje brojnih projekata, često krupnih, strateških, velike vrijednosti i (javnog) značaja.
Ugovori o (javnim) nabavkama najbrojniji su među javnim ugovorima koje javna tijela sklapaju sa privatnim, u svim ekonomskim sferama i sektorima (veoma značajni su i ugovori o koncesijama i generalno svi oblici javno-privatnog partnerstva, ugovori o prodaji javne imovine – privatizacija i drugi) i variraju od pojedinačnih ugovora o nabavkama manje vrijednosti do složenih projekata koji podrazumijevaju realizaciju velikog broja ugovora.
Prema procjenama relevantnih međunarodnih tijela, samo na ugovore o javnim nabavkama države u prosjeku godišnje troše između 15% i 25% bruto društvenog proizvoda (BDP), što ih čini jednom od, ako ne i najznačajnijom ekonomskom aktivnošću javnog sektora. Posljedično, velika količina novca u opticaju, i to novca koji prelazi „iz ruke u ruku“, čini nabavke naročito osjetljivim na korupciju, u najširem smislu te riječi…

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu:

OTVORENE JAVNE NABAVKE U BIH – STANJE I PERSPEKTIVE U SVJETLU MEĐUNARODN…

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Budžetom za građane do otvorenije vlasti

Budžetom za građane do otvorenije vlasti

Aleksandar Draganić

Zašto je neophodno donošenje budžeta za građane?
Već godinama traju reforme koje nastoje da unaprijede proces budžetiranja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, i dalje se ocjenjuje da budžetski proces nema demokratski legitimitet jer jako mali broj građana učestvuje u njegovom kreiranju i usvajanju, dok se poseban problem vidi u usvajanju budžeta po hitnom postupku sa malim brojem aktera koji su upoznati sa njegovim sadržajem!

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu:

BUDŽETOM ZA GRAĐANE DO OTVORENIJE VLASTI

 

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Usaglašen treći set prijedloga za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za društvena istraživanja Analitika i koalicija nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP) održali su sastanak na kome je definisan I usaglašen posljednji, treći set prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast (Open Government partnership – OGP). Realizacija sastanka finansijski podržana od strane Fonda otvoreno društvo BiH i Evropske unije.

Na seriji sastanaka koji se održavaju od jula 2015. do sada, ukupno je usaglašeno 13 mjera sa pripadajućim aktivnostima, a svi usaglašeni prijedlozi mjera će do kraja oktobra biti dostupni javnosti i otvoreni za komentare na ovom portalu. Pored predstavnika neformalne koalicije nevladinih organizacija (TI BiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Zašto ne, Centar za istraživačko novinarstvo) sastancima su prisustvovali i predstavnici drugih nevladinih organizacija, kao i mnogobrojni predstavnici izvršne vlasti.

Na ovom završnom, sastanku definisane su mjere iz oblasti fiskalne transparentnosti i jačanja integriteta javnih institucija u BiH. Shodno tome, diskusiju su započeli predstavnici Agencija za prevenciju korupcija i koordinaciju borbe protiv korupcije koji su dali svoj komentar na predložene mjere referirajući se na Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. O transparentnosti i odgovornosti javnih institucija u BiH uz osvrt na aktuelne reformske procese i ključne izazove, govorili su i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave što je značajno pomoglo proces definisanja mjera koje se odnose na fiskalnu transparentnost. Predložene mjere uglavnom predviđaju kreiranje bužeta za građane, te transparentniji i otvoreniji proces planiranja i izvršenja budžeta, uz omogućavanje participativne uloge civilnog društva u kreiranju budžeta.

Apelovano je još jednom na sve institucije i organizacije civilnog društva, medije i akademsku zajednicu da daju svoj doprinos i da se omogući učešće građana tokom cijelog procesa akcionog planiranja, te se ovom prilikom ponovo pozivaju svi zainteresovani da klikom na link pogledaju prijedloge i ostave komentare direktno ispod usaglašenog seta mjera.

 

 

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Poziv na treći radni sastanak za definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Poštovani,

Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za društvena istraživanja Analitika i koalicija nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP), pozivaju Vas na radni sastanak s ciljem definisanja prijedloga mjera i pokretanja javnih konsultacija za pripremu prvog Akcionog plana BiH u okviru OGP inicijative. Sastanak će se održati u ponedjeljak, 21. septembra 2015. godine, u Hotelu Europe u Sarajevu sa početkom u 11:00h.

Ovom prilikom će biti definisani prijedlozi mjera za prvi Akcioni plan BiH iz oblasti fiskalne transparentnosti i jačanja integriteta javnih institucija, kao i novi prijedlozi koji nisu razmatrani na dosadašnjim sastancima. Akcioni plan je dvogodišnji strateški dokument u kojem se države članice OGP inicijative snažno obavezuju na ispunjavanje postavljenih ciljeva. Proces akcionog planiranja promoviše i podstiče saradnju vlasti i civilnog društva, te su na sastanku dobrodošli svi relevantni predstavnici javnih institucija, civilnog društva, akademske zajednice kao i građani.

Ljubazno Vas molimo da svoje učešće na sastanku potvrdite najkasnije do 16. septembra 2015. godine na E-mail: emujkic@ti-bih.org. Organizator snosi putne troškove za učesnike koji dolaze van Sarajeva.

Dnevni red sastanka se nalazi u prilogu.
RADNI SASTANAK
Grupa 3. – Definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast
(Fiskalna transparentnost i jačanje integriteta javnih institucija)

Sarajevo, 21.09.2015. godine
Hotel Europe, Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo, BiH
Preliminarni dnevni red:

11:00 – 11:10 Uvodna riječ organizatora
11:10 – 11:50 Transparentnost i odgovornost javnih institucija u BiH: Aktuelni reformski procesi i ključni izazovi
• Mevludin Džindo, Agencija za prevenciju korupcija i koordinaciju borbe protiv korupcije
• Vedrana Faladžić, Ured koordinatora za reformu javne uprave (TBC)
• Predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH (TBC)
• Aleksandar Draganić, expert Transparency International BiH
11:50 – 12:00 Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH: Osvrt na dosadašnje aktivnosti i rezultate konsultacija
12:00 – 13:00 Izrada prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u oblasti fiskalne transparentnosti i jačanja integriteta
13:00 – 13:15 Kafe pauza
13:15 – 14:50 Diskusija i razrada novih prijedloga mjera za Akcioni plan BiH
14:50 – 15:00 Zaključci
15:00 Ručak

Prijedlog mjera za razradu i diskusiju:
• Izmijeniti Zakon o budžetu i propisati obavezu svake javne institucije da objavljuje detaljan budžet, te unaprijediti sadržaj i transparentnost budžetskih dokumenata; Objavljivanje liste svakodnevnih troškova institucija vlasti
• Izraditi sadržaj svih budžetskih dokumenata razumljivih i dostupnih građanima, povećanje dostupnosti sadržaja lokalnih budžeta građanima i javnosti. Nametnuti obavezu pravovremenog objavljivanja, na svim nivoima, svih dokumenata iz budžetskog ciklusa koji do sada postoje i izrada budžeta za građane u mašinski čitljivim formatima.
• Monitoring usvajanja i implementacije planova integriteta i jačanje kapaciteta vlasti za monitoring implementacije odredbi o planovima integriteta.

Ovaj sastanak je organizovan uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i Evropske unije.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Usaglašen drugi set prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Transparency International BiH (TI BiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija i uz podršku Fonda otvoreno društvo, održao je sastanak na kome je definisan i usaglašen još jedan set prijedloga mjera o slobodi pristupa informacijama kao nastavak procesa javnih konsultacija za kreiranje Akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast. Svi usaglašeni prijedlozi mjera će sve do kraja oktobra biti dostupan široj javnosti i otvoren za komentarisanje na portalu www.ogp.ba.

IMG_5513

Pomenuti sastanak je drugi u nizu sastanaka čiji je cilj definisanje konkretnih mjera i aktivnosti za prvi Akcioni plan BiH, a predstavlja nastavak aktivnog djelovanja TIBiH i koalicije nevladinih organizacija na kreiranju transparentnije i odgovornije vlasti. Pored predstavnika neformalne koalicije nevladinih organizacija (TI BiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Zašto ne, Centar za istraživačko novinarstvo) sastanku su prisustvovali i predstavnici drugih nevladinih organizacija, kao i predstavnici izvršne vlasti.

IMG_5522

Predstavnici Agencije za informaciono društvo RS su prisutnima prezentovali dosadašnje rezultate kao i planirane aktivnosti u okviru OGP inicijative, te doprinijeli kreiranju drugog seta prijedloga mjera.
Drugi predloženi set mjera definiše aktivnosti vezane za jačanje svijesti o sobodi pristupa informacijama, poboljšanje direktnog kontakta sa civilnim društvom, te uspostavljanje on-line platforme na nivou BiH i entiteta za obavljanje konsultacija u procesu donošenja zakona i drugih propisa, kao i pokretanje centralnih portala za objavu otvorenih podataka. Svi definisani prijedlozi mjera dostupni su javnosti i mogu se preuzeti ovdje, i otvoreni za komentarisanje, a po okončanju procesa mjere će biti predočene i koordinacijskom tijelu zajedno sa komentarima i prijedlozima koji budu evidentrani u procesu javnih konsultacija.
Apelovano je još jednom na sve institucije i organizacije civilnog društva, medije i akademsku zajednicu da daju svoj doprinos i da se omogući građanska participacija tokom cijelog procesa akcionog planiranja, te se ovom prilikom ponovo pozivaju svi zainteresovani da uzmu učešće u definisanju preostalih mjera prema unaprijed definisanom rasporedu održavanja sastanaka.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Poziv na drugi radni sastanak za definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Poštovani,

Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP), poziva Vas na radni sastanak s ciljem definisanja prijedloga mjera i pokretanja javnih konsultacija za pripremu prvog Akcionog plana BiH u okviru OGP inicijative. Sastanak će se održati u petak, 21. avgusta 2015. godine, u Hotelu Astra GARNI u Sarajevu sa početkom u 11:00h.

Ovom prilikom će biti definisan prijedlog mjera za prvi Akcioni plan BiH iz oblasti otvorenih podataka, učešća javnosti i informacionih tehnologija. Akcioni plan je dvogodišnji strateški dokument u kojem se države članice OGP inicijative snažno obavezuju na ispunjavanje postavljenih ciljeva. Proces akcionog planiranja promoviše i podstiče saradnju vlasti i civilnog društva, te su na sastanku dobrodošli svi relevantni predstavnici bh. institucija, predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice kao i građani.

Sastanak se organizuje u okviru projekta „Podrška kreiranju Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast“, finansijski podržanom od strane Fonda otvoreno društvo BiH, čiji je opšti cilj pružiti podršku razvoju Akcionog plana BiH. Također se želi unaprijediti saradnja organizacija civilnog društva i vladinih institucija kroz proces oblikovanja realističnog Akcionog plana koji će sadržavati konkretne i ostvarive mjere i obaveze, te mobilizirati i osnažiti organizacije civilnog društva za kontinuirano promovisanje principa i standarda OGP platforme.

Ljubazno Vas molimo da svoje učešće na sastanku potvrdite najkasnije do 20. avgusta 2015. godine na E-mail: prijava@ogp.ba

Dnevni red sastanka se nalazi u nastavku.
RADNI SASTANAK
Grupa 2. – Definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast
(Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci)

Sarajevo, 21.08.2015. godine
Hotel Astra Garni, Kundurdžiluk 271000 Sarajevo, BiH

Dnevni red:
11:00 – 11:10 Uvodna riječ (Predstavnici koalicije NVO)
11:10 – 11:20 Osvrt na dosadašnje analize (TI BiH)
11:20 – 13:00 Diskusija i razrada prijedloga mjera za Akcioni plan – Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci (I dio)
13:00 – 13:15 Kafe pauza
13:15 – 14:50 Diskusija i razrada prijedloga mjera za Akcioni plan – Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci (II dio)
Novi prijedlozi
14:50 – 15:00 Zaključci
15:00 Ručak

Prijedlog mjera za razradu i diskusiju:
• Uspostaviti sistem za poboljšanje direktnog kontakta sa civilnim društvom;
• Uspostaviti on-line platformu na nivou BiH i entiteta za obavljanje konsultacija u procesu donošenja zakona i drugih propisa;
• Uspostavljanje vladinog portala u formatu otvorenih podataka (opendata.gov.ba), a pod nadzorom državne agencije;
• Pokrenuti centralne portale za objavu otvorenih podataka na državnom i entitetskom nivou;
• Proširivanje Vladine mreže i time omogućavanje centralne platforme za sve vladine servise u većim gradovima (informacije o nadležnostima i uslugama);
• Napraviti platformu za e-zahtjeve po osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama.

Projekat „Podrška kreiranju Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast“ finansijski podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Prijedlog mjera za izradu akcionog plana u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

MJERA 1: Izmijeniti Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske na način da se odluke o zahtjevu za pristup informacijama donosi u formi rješenja, a ne dopisa.

MJERA 2: Izmijeniti zakone o slobodi pristupa informacijama na državnom i entitetskom nivu dodavanjem odredbi o obaveznom proaktivnom objavljivanju informacija.

 • Predložene konkretne kategorije informacija za objavu od strane javnih organa su:
  institucionalne informacije (funkcije, politika, poslovi i druge informacije o nadležnostima),
  organizacijska struktura s imenima rukovodećeg kadra i njihovim kontakt podacima;
 • zakoni i ostali propisi koji se odnose na njihovo područje rada;
 • predloženi i usvojeni budžet i godišnji finansijski izvještaj o ostavarenim prihodima i rashodima u prethodnoj godini;
 • godišnji plan normativnih aktivnosti i plan javnih rasprava o nacrtima zakona i drugih propisa, nacrti zakona, drugih propisa i opštih akata o kojima se provodi javna rasprava, te izvještaj o provedenom savjetovanju sa zainteresovanom javnošću;
 • opšti akti i odluke koje donose, kojima se utiče na interese javnosti, s razlozima za njihovo donošenje;
 • zapisnici i zaključci sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službeni dokumenti usvojeni na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti;
 • liste, registri i baze podataka u posjedu javnih organa;
  informacije o dodijeljenim subvencijama, bespovratnim sredstvima ili donacijama, uključujući popis korisnika i visinu iznosa, te izvještaje o njihovoj realizaciji;
 • informacije o javnim nabavkama, koncesijama i javno privatnim patnerstvima;
 • sve informacije kojima je tražen pristup više od tri puta.

MJERA 3: Dopuniti zakone o slobodi pristupa informacijama na državnom i entitetskom nivou radi definiranja uslova za upotrebu informacija javnog sektora u komercijalne ili nekomercijalne svrhe (usklađivanje sa Direktivama 2003/98/EZ i 2013/37/EU Evropskog Parlamenta i Vijeća o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora)

MJERA 4: Uvesti obavezu objavljivanja i arhiviranja integralnih zapisnika (transkripata, prijepisa) sa sjednica vlada i parlamenata i usvojenih zaključaka i dokumenata

MJERA 5: Legislativom o javnim nabavkama propisati obavezu objavljivanja detaljnih planova nabavki , sa svim relevantnim kategorijama i za sve vrste postupaka predviđenih Zakonom (uključujući konkurentski zahtjev i direktni sporazum), izvještaja o izvršenju planova nabavki i izvještaja/obrazaca za praćenje realizacije ugovora svih ugovornih organa na Portalu javnih nabavki.

MJERA 6: Jačanje svijesti o slobodi pristupa informacijama i promocija otvorenosti institucija vlasti
• Aktivnost 6.1: Provoditi edukacije o pravu na slobodan pristup informacijama za javne službenike koji obrađuju zahtjeve za pristup informacijama te za zvaničnike na najvišem nivou vlasti
• Aktivnost 6.2: Izraditi online edukacijski modul o ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama za sve javne službenike (E-Learning)
• Aktivnost 6.3: Objaviti savjetodavna mišljenja i preporuke koje izdaje Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi s ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama
• Aktivnost 6.4: Standardizacija i izrada obrasca za dostavljanje izvještaja o provedbi zakona o slobodi pristupa informacijama za sve javne institucije

MJERA 7: Uspostaviti sistem za poboljšanje direktnog kontakta sa civilnim društvom;
• Aktivnost 7.1: Imenovati odgovornu osobu za kontakt sa civilnim drštvom ispred svake institucije na državnom i entitetskom nivou
• Aktivnost 7.2: Uvođenje obaveze svih institucija da kreiraju spisak/mailing listu putem koje se zainteresirane strane obavještavaju o provođenju konsultacija tokom izrade zakona i drugih propisa

MJERA 8: Uspostaviti on-line platformu na nivou BiH i entiteta za obavljanje konsultacija u procesu donošenja zakona i drugih propisa kako bi se osigurala veća participacija civilnog društva

MJERA 9: Pokrenuti centralne portale za objavu otvorenih podataka
• Aktivnost 9.1: Pokrenuti 4 portala otvorenih podataka na i to: na državnom, entitetskom nivou i na niovu Brčko Distrikta
• Aktivnost 9.2: Imenovanje institucija koje će biti odogovorne za kontrolu procesa objave na portalima u formatu otvorenih podataka (Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Agencija za informaciono društvo RS i Odjel za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta)

MJERA 10: Unaprijediti e-Servise bh. gradova kao društvenih, političkih i ekonomskih centara
• Aktivnost 10.1: Uskladiti web prezentaciju svih bh. gradova sa zahtjevima proaktivne objave podataka i jasne komunikacije njihovih nadležnosti i servisa
• Aktivnost 10.2: Standardizacija formata i načina objave informacija

MJERA 11: Omogući upotrebu e-zahtjeve za slobodan pristup informacijama
• Aktivnost 11.1: Promocija i ponovno pokretanje platforme za e-zahtjeve po osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama (http://www.pravodaznam.ba/) ali istu inkorporirati u portale za objavu podataka na državnom i enstitetskim nivoima
• Aktivnost 11.1: Donošenje provedbenih akata za primjenu Zakona o elektronskom potpisu

MJERA 12: Unapređenje transparentnosti i odgovornosti u planiranju, prikupljanju i trošenju javnih sredstava

 • Aktivnost 12.1.Izmijeniti zakonski okvir koji se odnose na budžete s ciljem povećanja transparentnosti i odgovornosti u planiranju, prikupljanju trošenju javnih sredstava;
 • Aktivnost 12.2: Javno objavljivati finansijsko poslovanje javnih institucija na svim nivoima kako bi se osigurlaa transparentnost planiranja, prikupljanja i trošenja javnih sredstava;
 • Aktivnost 12.3: Planiranje i izvršenje godišnjih budžeta javnih institucija u BiH objavljivati na web stranicama institucija kako bi se osigurala transparentnost ali pružila prilika za blagovremeno učešće civilnog društva u kreiranju budžeta
 • Aktivnost 12.4: Uvesti obavezu pravovremenog objavljivanja, na svim nivoima, svih dokumenata iz budžetskog ciklusa u elektronskom obliku koji zadovoljavaju uslov otvorenosti;
 • Aktivnost 12.5: Objaviti budžete institucija na njihovim zvaničnim web stranicama u formi izvoda iz Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, zatim u formatu Zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava institucije;
 • Aktivnost 12.6: Izraditi sadržaj svih budžetskih dokumenata razumljivih i dostupnih građanima uvođenjem „Budžeta za građane“.

MJERA 13: Monitoring implementacije planova integriteta I jačanje kapaciteta vlasti za monitoring implementacije odredbi o planovima integriteta.

 • Aktivnost 13.1: Uvesti zakonsku obavezu za izradu planova integriteta za javne institucije u BiH;
 • Aktvnosti 13.2: Jačanje integriteta organa za sprovođenje zakona kroz redovnu izradu, nadogradnju i sprovođenje planova integriteta;
 • Aktivnost 13.3: Vršiti monitoring implementacije planova integriteta.
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Pozivamo Vas da uzmete učešće u procesu definisanja prijedloga mjera za Akcioni plan

 

U naredna tri mjeseca koalicija nevladinih organizacija će organizovati sastanke s ciljem pokretanja javnih konsultacija i definisanja prijedloga mjera za pripremu prvog Akcionog plana BiH u sklopu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP). Naime, Bosna i Hercegovina je 24. septembra 2014. godine postala članica inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast”, čime je preuzela odgovornost poduzimanja konkretnih mjera ka implementaciji principa otvorene vlasti. Akcioni plan je dvogodišnji strateški dokument u kojem se države članice obavezuju da će poduzeti niz mjera i aktivnosti kako bi unaprijedili transparentnost i odgovornost rada vlasti. Proces akcionog planiranja u okviru Partnerstva za otvorenu vlast promoviše i podstiče saradnju vlasti i civilnog društva, stoga su na ovim sastancima očekuje dolazak predstavnika javnih institucija, predstavnika organizacija civilnog društva, akademske zajednice kao i građani.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u sastancima radnih grupa koji su podijeljeni prema tematskim cjelinama:

 • Radna grupa 1. – Pristup informacijama (29.07.2015. godine);

 • Radna grupa 2. – Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci (21.08.2015. godine);

 • Radna grupa 3. – Fiskalna transparentnost, rad javnih preduzeća, integritet vlasti i novi prijedlozi mjera (18.09.2015. godine).

Raspored održavanja sastanaka radnih grupa i detalje o mjerama pronađite ovdje.

Prijavu za učešće na sastanku određene radne grupe možete izvršiti na prijava@ogp.ba najkasnije do 24.07.2015. godine. Pored ličnih i kontakt podataka potrebno je da naznačite i broj grupe čijem radu želite prisustvati. Radne grupe će biti formirane najkasnije do 27.07.2015. godine. Trošak prevoza učesnika radnih grupa snose organizatori.

Napomena: Prijedlozi mjera koju su predočeni su zajednički prijedlozi članica koalicije NVO. Ukoliko smatrate da prijedlozi mjera u Rasporedu nisu sveobuhvatni i želite da date svoj prijedlog mjera za koje smatrate da bi se trebale naći u prvom akcionom planu BiH, pošaljite ih na prijava@ogp.ba i iste će biti uvrštene na dnevni red trećeg sastanka ili se prijavite za rad u nekoj od navedenih radnih grupa shodno oblasti u kojoj želite da predložite novu mjeru.

Pogledati članke: Analitika policy memos

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page