Svi članci od brucelee

Izabrani članovi/ice iz reda organizacija civilnog društva u Savjetodavno vijeće inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“

Na Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje 4 (četiri) kandidata/kinje i njihovih zamjenika/ica za članove/ice i zamjenike članova/ica Savjetodavnog vijeća  inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, a koji je Ministarstvo pravde BiH objavilo na svojoj web stranici (www.mpr.gov.ba) dana  06.01.2017. godine, do roka utvrđenog Javnim pozivom pristiglo je ukupno 8  prijava organizacija civilnog društva.

Komisija za izbor članova/ica iz reda organizacija civilnog društva u Savjetodavno vijeće inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast“, formirana u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji između Ministarstva pravde BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave radi pružanja stručne i administrativne pomoći Savjetodavnom vijeću inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, je razmotrila sve pristigle prijave organizacija civilnog društva i u skladu sa kriterijima iz javnog poziva izvršila izbor članova/ica i njihovih zamjenika/ica u sastav Savjetodavnog vijeća Inicijative „„Partnerstvo za otvorenu vlast“. Sve pristigle prijave su zadovoljile formalno-pravne uslove.

Za članove/ice i zamjenike/ice Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ su izabrani Elvira Mujkić, član i Uglješa Vuković, zamjenik člana   (Transparency international BiH),  Nermina Voloder, član i  Tarik Jusić, zamjenik člana (Udruženje „Analitika“), Darko Brkan, član  i Aida Ajanović, zamjenik člana (Udruženje „Zašto Ne“ ), Lejla Bičakčić, član i Aleksandra Zelić, zamjenik člana (Centar za istraživačko novinarstvo – CIN).

Izvor

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Javni poziv organizacijama civilnog društva

Multilateralna inicijativa „Partnerstvo za otvorenu vlast“ predstavlja novi globalni napor više uključenih faktora s ciljem obezbjeđenja konkretnog napretka na području transparentnosti i otvorenosti rada organa javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.

Bosna i Hercegovina je 24. septembra 2014. godine u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku, na konferenciji povodom 3 godine od početka Inicijative, prihvaćena kao 65. članica inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“.

Pristupanjem Inicijativi, Bosna i Hercegovina se obavezala izraditi dvogodišnji Okvirni Akcioni plan u cilju provedbe niza reformi koje su struktuirane oko izazova sa kojima se suočavaju organi javne uprave u svim zemljama.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 77. sjednici, održanoj 13. 10. 2016. godine, donijelo Odluku o osnivanju Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ („Službeni glasnik BiH“, br. 94/16).

Osnovni zadatak Savjetodavnog vijeća inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” je priprema prijedloga Okvirnog Akcionog plana za implementiranje inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast”.

Cilј ovog javnog poziva je da se, iz reda organizacija civilnog društva, izaberu 4 člana/ice i njihovi zamjenici/ce u Savjetodavno vijeće koji će svojim učešćem doprinijeti izradi Okvirnog Akcionog plana i provedbi inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast”.

Prijave kandidata podnose isključivo organizacije civilnog društva putem prijavnog obrasca na način kako je određeno javnim pozivom i iste će biti razmatrane samo ukoliko su dostavljene na propisan način i sadrže potrebnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je do 21. januara 2017. godine.

Informacije o javnom pozivu možete dobiti klikom na ovaj link.

Svi zainteresirani trebaju ispuniti prijavni obrazac klikom na link.

Odluku o osnivanju Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ možete pogledati na ovom linku.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Priručnik za upravljanje javnim podacima

Znate li koliko se tačno poreznog novca troši na uličnu rasvjetu ili medicinska istraživanja? Koje su najkraće i najsigurnije biciklističke rute od vaše kuće do posla? I šta je u zraku kojeg udišete na tome putu? Gdje su u vašoj okolini najbolje mogućnosti da nađete posao i u kojoj zdravstvenoj ustanovi da otvorite karton? Kada možete uticati na odluke o temama do kojih vam je stalo, i sa kim o tome možete razgovarati?
Nove tehnologije su omogućile izradu servisa koji omogućuju automatske odgovore na ta pitanja. Veliki broj podataka koji vam trebaju da odgovorite na navedna pitanja stvoreni su od strane javnih tijela. Međutim, često ti podaci nisu dostupni u jednostavnom obliku za korištenje. Pojam ”otvoreni podaci” i konkretno pojam “otvoreni vladini podaci” odnosi se na informacije, javne ili ostale, kojima su pristup i upotreba dostupni svima za bilo kakvu namjenu. Od 2009. godine, otvoreni podaci su se počeli pojavljivati u javnosti kako su razne vlade (kao što su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Novi Zeland) najavljivale nove inicijative za “otvaranje” svojih javnih informacija.
Priručnik govori o tome kako osloboditi potencijal službenih i ostalih podataka, kako bi omogućili nove servise u svrhu poboljšanja života građana i poboljšanja rada vlade i društva. Priručnik objašnjava osnovni koncept “otvorenih podataka”, naročito u javnom sektoru. Objašnjava kako otvoreni podaci stvaraju vrijednost i kako mogu imati pozitivan uticaj na mnoštvo različitih oblasti. Uz istraživanje pozadine otvorenih podataka, Priručnik će vam objasniti, na koji tačno način proizvesti otvorene podatke.
Priručnik ima široku publiku:
namijenjen je onima koji nikada nisu čuli za otvorene podatke i onima koji se smatraju ekspertima za podatke
za državne službenike i aktiviste
za novinare i istraživače
za političare i programere
Priručnik je namijenjen i onima koji su tek upoznati ili nikad nisu čuli za ovu temu. Ako se susretnete sa izrazom ili terminologijom koja vam je nepoznata, pogledajte pojmovnik koji se nalazi na kraju Priručnika.

 

Priručnik možete preuzeti na slijedećem linku.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page