Prijedlog mjera za izradu akcionog plana u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

MJERA 1: Izmijeniti Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske na način da se odluke o zahtjevu za pristup informacijama donosi u formi rješenja, a ne dopisa.

MJERA 2: Izmijeniti zakone o slobodi pristupa informacijama na državnom i entitetskom nivu dodavanjem odredbi o obaveznom proaktivnom objavljivanju informacija.

 • Predložene konkretne kategorije informacija za objavu od strane javnih organa su:
  institucionalne informacije (funkcije, politika, poslovi i druge informacije o nadležnostima),
  organizacijska struktura s imenima rukovodećeg kadra i njihovim kontakt podacima;
 • zakoni i ostali propisi koji se odnose na njihovo područje rada;
 • predloženi i usvojeni budžet i godišnji finansijski izvještaj o ostavarenim prihodima i rashodima u prethodnoj godini;
 • godišnji plan normativnih aktivnosti i plan javnih rasprava o nacrtima zakona i drugih propisa, nacrti zakona, drugih propisa i opštih akata o kojima se provodi javna rasprava, te izvještaj o provedenom savjetovanju sa zainteresovanom javnošću;
 • opšti akti i odluke koje donose, kojima se utiče na interese javnosti, s razlozima za njihovo donošenje;
 • zapisnici i zaključci sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službeni dokumenti usvojeni na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti;
 • liste, registri i baze podataka u posjedu javnih organa;
  informacije o dodijeljenim subvencijama, bespovratnim sredstvima ili donacijama, uključujući popis korisnika i visinu iznosa, te izvještaje o njihovoj realizaciji;
 • informacije o javnim nabavkama, koncesijama i javno privatnim patnerstvima;
 • sve informacije kojima je tražen pristup više od tri puta.

MJERA 3: Dopuniti zakone o slobodi pristupa informacijama na državnom i entitetskom nivou radi definiranja uslova za upotrebu informacija javnog sektora u komercijalne ili nekomercijalne svrhe (usklađivanje sa Direktivama 2003/98/EZ i 2013/37/EU Evropskog Parlamenta i Vijeća o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora)

MJERA 4: Uvesti obavezu objavljivanja i arhiviranja integralnih zapisnika (transkripata, prijepisa) sa sjednica vlada i parlamenata i usvojenih zaključaka i dokumenata

MJERA 5: Legislativom o javnim nabavkama propisati obavezu objavljivanja detaljnih planova nabavki , sa svim relevantnim kategorijama i za sve vrste postupaka predviđenih Zakonom (uključujući konkurentski zahtjev i direktni sporazum), izvještaja o izvršenju planova nabavki i izvještaja/obrazaca za praćenje realizacije ugovora svih ugovornih organa na Portalu javnih nabavki.

MJERA 6: Jačanje svijesti o slobodi pristupa informacijama i promocija otvorenosti institucija vlasti
• Aktivnost 6.1: Provoditi edukacije o pravu na slobodan pristup informacijama za javne službenike koji obrađuju zahtjeve za pristup informacijama te za zvaničnike na najvišem nivou vlasti
• Aktivnost 6.2: Izraditi online edukacijski modul o ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama za sve javne službenike (E-Learning)
• Aktivnost 6.3: Objaviti savjetodavna mišljenja i preporuke koje izdaje Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi s ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama
• Aktivnost 6.4: Standardizacija i izrada obrasca za dostavljanje izvještaja o provedbi zakona o slobodi pristupa informacijama za sve javne institucije

MJERA 7: Uspostaviti sistem za poboljšanje direktnog kontakta sa civilnim društvom;
• Aktivnost 7.1: Imenovati odgovornu osobu za kontakt sa civilnim drštvom ispred svake institucije na državnom i entitetskom nivou
• Aktivnost 7.2: Uvođenje obaveze svih institucija da kreiraju spisak/mailing listu putem koje se zainteresirane strane obavještavaju o provođenju konsultacija tokom izrade zakona i drugih propisa

MJERA 8: Uspostaviti on-line platformu na nivou BiH i entiteta za obavljanje konsultacija u procesu donošenja zakona i drugih propisa kako bi se osigurala veća participacija civilnog društva

MJERA 9: Pokrenuti centralne portale za objavu otvorenih podataka
• Aktivnost 9.1: Pokrenuti 4 portala otvorenih podataka na i to: na državnom, entitetskom nivou i na niovu Brčko Distrikta
• Aktivnost 9.2: Imenovanje institucija koje će biti odogovorne za kontrolu procesa objave na portalima u formatu otvorenih podataka (Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Agencija za informaciono društvo RS i Odjel za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta)

MJERA 10: Unaprijediti e-Servise bh. gradova kao društvenih, političkih i ekonomskih centara
• Aktivnost 10.1: Uskladiti web prezentaciju svih bh. gradova sa zahtjevima proaktivne objave podataka i jasne komunikacije njihovih nadležnosti i servisa
• Aktivnost 10.2: Standardizacija formata i načina objave informacija

MJERA 11: Omogući upotrebu e-zahtjeve za slobodan pristup informacijama
• Aktivnost 11.1: Promocija i ponovno pokretanje platforme za e-zahtjeve po osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama (http://www.pravodaznam.ba/) ali istu inkorporirati u portale za objavu podataka na državnom i enstitetskim nivoima
• Aktivnost 11.1: Donošenje provedbenih akata za primjenu Zakona o elektronskom potpisu

MJERA 12: Unapređenje transparentnosti i odgovornosti u planiranju, prikupljanju i trošenju javnih sredstava

 • Aktivnost 12.1.Izmijeniti zakonski okvir koji se odnose na budžete s ciljem povećanja transparentnosti i odgovornosti u planiranju, prikupljanju trošenju javnih sredstava;
 • Aktivnost 12.2: Javno objavljivati finansijsko poslovanje javnih institucija na svim nivoima kako bi se osigurlaa transparentnost planiranja, prikupljanja i trošenja javnih sredstava;
 • Aktivnost 12.3: Planiranje i izvršenje godišnjih budžeta javnih institucija u BiH objavljivati na web stranicama institucija kako bi se osigurala transparentnost ali pružila prilika za blagovremeno učešće civilnog društva u kreiranju budžeta
 • Aktivnost 12.4: Uvesti obavezu pravovremenog objavljivanja, na svim nivoima, svih dokumenata iz budžetskog ciklusa u elektronskom obliku koji zadovoljavaju uslov otvorenosti;
 • Aktivnost 12.5: Objaviti budžete institucija na njihovim zvaničnim web stranicama u formi izvoda iz Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, zatim u formatu Zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava institucije;
 • Aktivnost 12.6: Izraditi sadržaj svih budžetskih dokumenata razumljivih i dostupnih građanima uvođenjem „Budžeta za građane“.

MJERA 13: Monitoring implementacije planova integriteta I jačanje kapaciteta vlasti za monitoring implementacije odredbi o planovima integriteta.

 • Aktivnost 13.1: Uvesti zakonsku obavezu za izradu planova integriteta za javne institucije u BiH;
 • Aktvnosti 13.2: Jačanje integriteta organa za sprovođenje zakona kroz redovnu izradu, nadogradnju i sprovođenje planova integriteta;
 • Aktivnost 13.3: Vršiti monitoring implementacije planova integriteta.
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

2 mišljenja za “Prijedlog mjera za izradu akcionog plana u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast”

 1. Komentar za mjeru 12:

  bilo je pitanja na sastanku da nije dovoljno precizirano šta trebaju sadržavati budžetski dokumenti koji će se objavljivati

  -trebaju biti detaljni, do nivoa analitike na 6 cifara
  -moraju biti konsolidovani,
  -moraju biti jednoobrazni (da bi se mogli usporedjivati, to sada nije moguće),
  -trebaju da sadrže bilans i vanbilansnu aktivu/pasivu

  Ako neko ima još neki prijedlog neka doda u komentarima

  Hvala!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *