Usaglašen prvi set prijedloga za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Transparency International BiH (TI BiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija i uz podršku Fonda otvoreno društvo, održao je sastanak na kome je definisan i usaglašen prvi set prijedloga mjera o slobodi pristupa informacijama čime je počeo proces javnih konsultacija za kreiranje Akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast. Prvi set prijedloga mjera će sve do kraja oktobra biti dostupan široj javnosti i otvoren za komentarisanje na linku.
Ovo je prvi u nizu sastanaka kroz koje će se definisati konkretne mjere i aktivnosti za prvi Akcioni plan BiH, a predstavlja nastavak aktivnog djelovanja TIBiH i koalicije nevladinih organizacija na kreiranju transparentnije i odgovornije vlasti. Pored predstavnika neformalne koalicije nevladinih organizacija (TI BiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Zašto ne, Centar za istraživačko novinarstvo) sastanku su prisustvovali i predstavnici drugih nevladinih organizacija, kao i predstavnici izvršne vlasti.
Prvi prijedlog seta mjera definiše aktivnosti vezane za izmjene i dopune, te za unapređenje nadzora nad provedbom zakona o slobodi pristupa informacijama. Legislativa o javnim nabavkama je dijelom razmatrana na prvom sastanaku i predložena je mjera vezana za obavezu objavljivanja detaljnih planova nabavki, sa svim relevantnim kategorijama i za sve vrste postupaka predviđenih Zakonom, izvještaja o izvršenju planova nabavki i izvještaja/obrazaca za praćenje realizacije ugovora svih ugovornih. Svi definisani prijedlozi mjera dostupni su javnosti i otvoreni za komentarisanje, a po okončanju procesa mjere će biti predočene i koordinacijskom tijelu zajedno sa komentarima i prijedlozima koji budu evidentrani u procesu javnih konsultacija.
Apelovano je još jednom na sve institucije i organizacije civilnog društva, medije i akademsku zajednicu da daju svoj doprinos i da se omogući građanska participacija tokom cijelog procesa akcionog planiranja, te se ovom prilikom ponovo pozivaju svi zainteresovani da uzmu učešće u definisanju preostalih mjera prema unaprijed definisanom rasporedu održavanja sastanaka.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page