Akcioni plan

Plan rada na izradi prijedloga mjera za prvi Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Vrijeme održavanja sastanka radne grupe Obaveze Predložene mjere i aktivnosti
Grupa 1.
29. juli 2015. godine u Sarajevu
Pristup informacijama
 1. Izmjeniti zakone o slobodi pristupa informacijama dodavanjem odredbe o proaktivnom objavljivanju informacija/predložiti konkretne kategorije informacija;
  Prijedlog teksta amandmana i obrazloženje
 2. Uskladiti zakone o sloboditi pristupa informacijama sa Direktivom o ponovnoj upotrebi informacija (re-use of data) javnog sektora;
 3. Unaprijediti nadzor nad provedbom zakona o slobodi pristupa informacijama, sa osvrtom na Indeks registar i zahtijevati sankcije za kršenje ovog zakona;
 4. Propisati obavezu objavljivanja registara ugovora o javnim nabavkama;
 5. Javne nabavke – Sistem e-nabavki za sve manje nabavke – dopuna pravila za e-nabavke kako bi se unaprijedio sistem;
 6. Objavljivati i arhivirati integralne snimke video ili audio snimke svih sjednica vijeća ministara i entitetskih vlada.
Grupa 2.
21. avgust 2015. godine u Sarajevu
Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci
 1. Uspostaviti sistem za poboljšanje direktnog kontakta sa civilnim društvom;
 2. Uspostaviti on-line platformu na nivou BiH i eventualno na nivoima RS i FBiH za obavljanje konsultacija u procesu donošenja zakona i drugih propisa
 3. Uspostavljanje vladinog portala u formatu otvorenih podataka (opendata.gov.ba), a pod nadzorom državne agencije; pokrenuti centralne portale za objavu otvorenih podataka na državnom i entitetskom nivou
 4. Proširivanje Vladine mreže i time omogućavanje centralne platforme za sve vladine servise u većim gradovima (informacije o nadležnostima i uslugama)
 5. Napraviti platformu za e-zahtjeve po osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama
Grupa 3.
18. septembar
21. septembar 2015. godine u Sarajevu
Fiskalna transparentnost, rad javnih preduzeća, integritet vlasti i razno
 1. Transparentnost budžeta i izvršenja budžeta – Izmijeniti Zakon o budžetu i staviti svakoj instituciji obavezu objavljivanja detaljnijeg budžeta kroz svoje medije komunikacije, unaprijediti sadržaj i transparentnost budžetskih dokumenata; Objavljivanje liste svakodnevnih troškova institucija vlasti.
 2. Izraditi sadržaj svih budžetskih dokumenata razumljivih i dostupnih građanima, povećanje dostupnosti sadržaja lokalnih budžeta građanima i javnosti. Nametnuti, obavezu pravovremenog objavljivanja, na svim nivoima, svih dokumenata iz budžetskog ciklusa koji do sada postoje i uvođenje novog, budžeta za građane u machine readable formatima.
 3. U dnevnom tradingu energije triju elektroprivreda objavljivati audio snimke tradera i zapisnike. Naime cijene dnevno fluktuiraju ali da bi se pokušalo razaznati šta uzrokuje fluktuaciju i da nema dogovaranja oko dnevnih cijena uvela bi se ova mjera. U tom poslu se vrte stotine miliona, a energiju kojom se trguje u ogromnom postotku proizvode javna preduzeća.
 4. Monitoring usvajanja i implementacije planova integriteta i jačanje kapaciteta vlasti za monitoring implementacije odredbi o planovima integriteta;
 5. Novi prijedlozi mjera

Informacija o izrađenom AP VMBiH za implementiranje inicijative POV za razdoblje 2021 – 2023

Informacija o izrađenom AP VMBiH za implementiranje inicijative POV za razdoblje 2021 – 2023

0 comments

Information on the prepared AP of the Council of ministers of B&H for Implementation of the OGP Initiative 2021 – 2023

Information on the prepared AP of the Council of ministers of B&H for Implementation of the OGP Initiative 2021 – 2023

0 comments

AP VMBiH za implementiranje inicijative POV za razdoblje 2022 – 2024_Hr

AP VMBiH za implementiranje inicijative POV za razdoblje 2022 – 2024_Hr

0 comments

AP of the Council of ministers of B&H for Implementation of the OGP Initiative 2022 – 2024

AP of the Council of ministers of B&H for Implementation of the OGP Initiative 2022 – 2024  

0 comments

Report on the Implementation of the AP CoM of B&H of the OGP Initiative for the period 2019 -2021

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu: Report on the Implementation of the Action plan CoM of B&H of the OGP Iniciative for the period 2019-2021

0 comments

Izvješće o provedbi AP VMBIH za provedbu inicijative POV 2019-2021

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu: Izvješće o provedbi AP VMBIH za provedbu inicijative POV 2019-2021

0 comments

AP of the Council of ministers of B&H for the implementation of the initiative OGP_2019-2021

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu: AP of the Council of ministers of B&H for the implementation of the initiative OGP_2019-2021

0 comments

AP Vijeća ministara BiH za provedbu inicijative POV_2019-2021

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu: AP Vijeća ministara za provedbu inicijative POV_2019-2021

0 comments

ANTI-CORRUPTION COMMITMENTS IN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP’S ACTION PLAN

Link to Transparency International Newsletter: Newsletter OGP

0 comments

Otvorene javne nabavke u BiH – stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda

  Ovaj dokument sačinjen je u okviru projekta Podrška kreiranju Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast, finansiranog od strane Fonda otvoreno društvo BiH, koji provodi Transparency International BiH. Izradu dokumenta podržalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke preko Transparency International Češke Republike. Mišljenja i stavovi u ovom dokumentu predstavljaju isključivo … Nastavi čitati Otvorene javne nabavke u BiH – stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda

0 comments
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page